خونیک،تجن،فلک و اندریک
طرح توسعه پایدار روستایی
خونیک،تجن،فلک و اندریک
طرح توسعه پایدار روستایی
خونیک،تجن،فلک و اندریک
طرح توسعه پایدار روستایی

توانمند سازی

آﻣﻮزش (Training) ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮبهبود ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣعه هدف، تسهیل ﮔﺮی (Facilitating) ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮاهم ﺳﺎزی راهنماییهای ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﻮق دهی اﻋﻀﺎی ﺟﺎمعه هدف به ﺳﻤﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎن. ج) ﺣﻤﺎﯾﺖ (Advocacy) ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ، آﺷﮑﺎرﺳﺎزی (Illumination) ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﮔﺎه ﺳﺎزی، روﺷﻦ ﮔﺮی و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و آزادﺳﺎزی (Liberation) ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ رهایی ﻓﺮد از ﻗﯿدهای گذشته پنج بعد اصلی توانمندسازی است.

بیشتر

توسعه روستایی

آنچه امروزه در مورد توسعه در مناطق روستایی مطرح است، توسعه پایدار روستایی است. توسعه پایدار، توسعه ای است که بتواند نیازهای کنونی بشر را تامین کند بدون آن که توانهای محیطی و زیستی نسل های آینده را در تامین نیازهایشان به مخاطره اندازد( جان بری، ۱۳۸۰، ۲۸۲). واقعیت آن است که انچه که در روستاها اتفاق افتاده بخشی از توسعه روستایی است و این نگاه بخشی نگری مسیر توسعه را با چالش جدی مواجه کرده است.

بیشتر

کارآفرینی و کسب و کار

توسعه روستایی تا حد زیادي وابسته به کارآفرینی است که به عنوان یک نیروي مرکزي براي رشد اقتصادي و توسعه مطرح می باشد. کارآفرینی روستایی به عنوان یک رویکرد اساسی و موازي با اهداف توسعه روستایی میتواند کمک شایانی به این امر بنماید. کارآفرینی روستایی، کاهش بیکاري، افزایش بهره وري افراد و منابع، افزایش درآمد، بهبود وضعیت اقتصادي و توانمندي جامعه روستایی را در پی دارد و بدین سان از آن به عنوان راهبردي مناسب و موثر در تسریع جریان توسعه روستایی نام میبرند.

بیشتر