تسهیلگران روستایی

روستای خونیک

حسین عرب

دهیار

؟؟؟؟
عضو شورای اسلامی
؟؟؟؟
عضو شورای اسلامی
؟؟؟؟
عضو شورای اسلامی
 

 

تسهیلگر

 

 

تسهیلگر

روستای تجن

؟؟؟ زارعی

دهیار

؟؟؟؟
عضو شورای اسلامی
؟؟؟؟
عضو شورای اسلامی
؟؟؟؟
عضو شورای اسلامی
؟؟؟؟؟ کاظم رهنما
تسهیلگر
؟؟؟؟زارعی

تسهیلگر

روستای فلک

؟؟؟ سبزه کار

دهیار

؟؟؟؟
عضو شورای اسلامی
؟؟؟؟
عضو شورای اسلامی
؟؟؟؟
عضو شورای اسلامی
؟؟؟؟کهنسال

تسهیلگر

؟؟؟؟ حیدری

تسهیلگر

روستای اندریک

؟؟؟؟؟ شجاع

دهیار

؟؟؟؟
عضو شورای اسلامی
؟؟؟؟
عضو شورای اسلامی
؟؟؟؟
عضو شورای اسلامی
؟؟؟؟شجاع

تسهیلگر

تسهیلگر