معرفی طرح

طرح توسعه پایدار روستاهای فلک، خونیک، اندریک و تجن قاین با تاکید بر اشتغال و کارآفرینی در راستای اهداف جامعه نیکوکاری ابرار به منظور فراهم کردن زمینه توسعه پایدار روستاها با رویکرد اشتغال و کارآفرینی اجرا می شود و برمبنای آن با زمینه سازی  توانمندسازی جامعه محلی شرایط برای شروع توسعه  روستا فراهم خواهد شد. این طرح در سه مرحله شامل مرحله مطالعه و شناخت، مرحله تدوین برنامه  و پروژه و مرحله اجرای پروژه های توسعه روستایی اجرا می شود.

جامعه نیکوکاری ابرار به عنوان یک سازمان مردم نهاد با ماموریت توسعه اشتغال و کارآفرینی و با درک شرایط موجود کشور و جامعه روستایی اجرای طرح های توسعه روستایی را مدنظر قرار داده است تا بتواند با تاکید بر بعد مهم توسعه  که همان کمک به رفع مسائل اقتصادی(درامد، معیشت و اشتغال)است نقش مهمی ایفا کند.

تجربه نشان داده است که اجرای این گونه طرح ها با مدیریت بخش اجتماعی در کنار بخش دولتی و خصوصی می تواند ثمرات زیادی داشته باشد. تجربه  پیشین ابرار در اجرای طرح توسعه پایدار روستای محمدآباد پسکوه با تاکید بر کارآفرینی و اشتغال نشان از آن دارد که این قبیل پروژه ها می تواند موفق باشد. توسعه روستایی در روستاهای خراسان جنوبی که جزو استان های محروم کشور نیز به شمار می رود با رویکرد اشتغال زایی و بهبود معیشت می تواند روستا را در مسیر توسعه قرار دهد. «استان خراسان جنوبی، به ویژه مناطق روستایی آن به دلایل متعدد دچار فقر و محرومیت است. در اثر خشکسالی های پیاپی، منابع آب و کشاورزی کاهش چشمگیری یافته است؛ در نتیجه درآمد روستاییان پایین آمده و مهاجرت از روستا به شهر و به استان های دیگر افزایش یافته است. از سویی، نابسامانی های اجتماعی ناشی از ناامنی و ناپایداری اقتصاد روستاییان تبعات نامطلوب فراوانی را در ابعاد مختلف زندگی آنها بر جای گذاشته است به نحوی که این استان با رتبه بندی معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری در زمره محروم ترین استان های کشور می باشد که نیازمند برنامه ریزی و توجه در حیطه توسعه پایدار، به ویژه در بخش روستایی می باشد.

بر این مبنا طرح توسعه پایدار روستاهای فلک، خونیک، اندریک  و تجن  تدوین  و در سه مرحله اجرا می شود:

  • بررسی وضعیت موجود روستاها (شناخت)
  • تدوین برنامه عملیاتی برای شروع توسعه روستا
  • اجرای برنامه عملیاتی برای شروع توسعه روستا با تاکید بر اشتغال و کارآفرینی

این طرح از شهریور ۱۳۹۵ آغاز و تا پایان شهریور ۱۳۹۷ ادامه خواهد داشت. و در این مدت سعی می شود با مطالعه ظرفیت ها و وضعیت موجود روستاها و تحلیل نیازهای مردم پروژه های اجرایی با تاکید بر بهبود معیشت مردم اجرا شود.