چارچوب منطقی طرح

چارچوب منطقی طرح برای نظم دهی به فعالیت ها و بر مبنای شرح خدمات تدوین شده است. در طرح هایی که ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA) روش اصلی به شمار می رود نمی توان مسیر اجرایی طرح را با دقت ترسیم کرد چرا که مسیر طرح بر مبنای نیاز ها و ارزیابی صورت گرفته از ذی نفعان تعیین می شود ضمن اینکه امکان تغییر مسیر نیز وجود دارد. با این وجود جهت تسهیل پایش و ارزیابی و جهت دهی به طرح کلیات طرح در قالب چارچوب منطقی تدوین شده است.

چارچوب منطقی نقشه راه و نشان دهنده دستاورد های طرح است.

دانلود چارچوب منطقی طرح توسعه پایدار روستایی قاین