ماه: بهمن ۱۳۹۵

انجام کار خیرخواهانه از منظر قرآن

 

در جلسه ای که از سوی جامعه نیکو کاری ابرار در روستای تجن از توابع پیشکوه شهرستان قاین و به منظور راه اندازی صندوق های اعتبارات خرد زنان و مردان تشکیل شدآقای سید محسن سعید زاده یکی از محققین قاین به بیان تفسیری ازآیات قرآن در خصوص نیکی وهمکاری کردن بیان داشت.

ادامه خواندن

بازدید مسئول حوزه بانوان ومطالعات صنایع دستی طرح توسعه از روستای خونیک

مسئول حوزه بانوان و مطالعات صنایع دستی طرح توسعه روستایی قاین با حضور در روستای خونیک به جمع اوری اطلاعاتی در خوص صنایع دستی این روستا که طرح توسعه در ان اجرا خواهد شد پرداخت. ادامه خواندن

دیدارنماینده جامعه ابرار نیکوکاری ومدیر طرح توسعه روستایی با ریاست دانشگاه بزرگمهر قائن

خالقی نماینده جامعه نیکوکاری ابرارو نوربخش مدیر طرح توسعه پایدار روستایی با دکترشفیعی رئیس دانشگاه بزرگمهر قاینات جهت انجام همکاری های مشترک  دیدار کردند. ادامه خواندن

مدیرطرح توسعه روستایی قاین: طرح توسعه پایدارروستایی اقدامی درراستای اقتصاد مقاومتی

یکی از اهداف عالی جامعه نیکوکاری ابرار، ارتقاء انگیزه و فرصت های رشد فرهنگی و توانمندسازی محرومان جامعه در مناطق روستایی است.

در راستای این هدف و دیگر ماموریت های خیرخواهانه جامعه نیکوکاری ابرارچندسالی است که طرح توسعه پایدار روستایی در شهرستان قاین اجرا می شود وتاکنون در روستای محمدآباد پسکوه قاین بسیار موفق عمل کرده است ومنجر به ایجاد کارآفرینی وایجاد اشتغال در این روستا شده است.

نوربخش مدیرطرح توسعه روستایی شهرستان قاین ظهارداشت: طرح توسعه پایدار با تاکید بر اشتغال و کارآفرینی در راستای اهداف جامعه نیکوکاری ابرار ادامه خواندن