بسکابادی رییس بهزیستی

جلسه مشترک با آقای بسکابادی رییس اداره بهزیستی شهرستان قاین

در این جلسه خدمات بهزیستی در حوزه روستایی تشریح شد.
رئیس بهزیستی قاین تاکید کرد: تشکیل گروه های خودیار، تسهیلات برای اشتغال معلولان و برگزاری کارگاه های اجتماع محور از جمله خدمات بهزیستی است که می توان در روستاهای هدف ابرار اجرا کرد.
در این جلسه بر اجرای پروژه های مشترک تاکید شد.