توسعه پایدار

کاشت آزمایشی گونه های جدید گیاهی

در تاریخ ۴ و ۵ اسفند ماه، جلساتی جداگانه در چهار روستای مورد هدف برگزار شد که در آن اعضای شورای دهیاری و بزرگان روستا حضور داشتند.

در این جلسات در مورد کاشت انغوزه، انجیر و گل محمدی تصمیم گیری شد. همچنین مقرر شد که طی امسال و بهار سال آینده آموزش هایی در این زمینه به افراد و کسانی که مشتاق هستند داده شود و شورای روستای خونیک متعهد شد تا برای کاشت انغوزه یک هکتار زمین در اختیار کشاورزان قرار دهد.

در ادامه تسهیل گر این طرح محسن سلیمی فرد افزود:دلیل نبود آموزش های مناسب و عدم آگاهی اهالی از مزایای بهره برداری انغوزه و قابلیت های درآمد زایی این محصول؛ از فرصت خدادادی خود را محروم کرده اند.