جلسه با دکتر خالدی معاون اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی