قاین

مدیرطرح توسعه روستایی قاین: طرح توسعه پایدارروستایی اقدامی درراستای اقتصاد مقاومتی

یکی از اهداف عالی جامعه نیکوکاری ابرار، ارتقاء انگیزه و فرصت های رشد فرهنگی و توانمندسازی محرومان جامعه در مناطق روستایی است.

در راستای این هدف و دیگر ماموریت های خیرخواهانه جامعه نیکوکاری ابرارچندسالی است که طرح توسعه پایدار روستایی در شهرستان قاین اجرا می شود وتاکنون در روستای محمدآباد پسکوه قاین بسیار موفق عمل کرده است ومنجر به ایجاد کارآفرینی وایجاد اشتغال در این روستا شده است.

نوربخش مدیرطرح توسعه روستایی شهرستان قاین ظهارداشت: طرح توسعه پایدار با تاکید بر اشتغال و کارآفرینی در راستای اهداف جامعه نیکوکاری ابرار ادامه خواندن