کارگاه سه روزه تسهیل گری در قاین

برگزاری کارگاه تسهیل گری از بیست تا بیست و دوم آبان

از تاریخ بیستم تا بیست و دوم آبان ماه سال جاری، کارگاه تسهیل گری برگزار گردید

شرکت کنندگان در این کارگاه عبارت بودند از:
دهیاران، اعضای شورای اسلامی روستا ها، برخی معتمدین و افراد فعال روستا های هدف و اعضای تیم جامعه نیکوکاری ابرار در قاین.

ادامه خواندن